Home » 3D SCANNING

3D Scanning

ขั้นตอนการใช้บริการ

1. ส่งภาพชิ้นงานและรายละเอียดขนาดชิ้นงาน มาทาง Email: print3d.cm@gmail.com

2. ทางร้านจะประเมินราคาแล้วแจ้งกลับ

3. ส่งชิ้นงานมาให้ทางร้าน

4. ชำระเงิน

5. ทางร้านเริ่มการทำงาน

6. ส่งมอบชิ้นงานให้ลูกค้ากลับ ทางขนส่ง FLASH EXPRESS / J&T ได้ทั่วประเทศ